Bratach Bàna

Lyrics (gaelic)

A Mhic Iarla nam bratach bàna
A Mhic Iarla nam bratach bàna
A Mhic Iarla nam bratach bàna
Chunnaic mi do long air sàile

Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hu hoireann o hù o éileadh

Chunnaic mi do long air sàile
Chunnaic mi do long air sàile
Chunnaic mi do long air sàile
Bha stiùir òir oirr' 's dà chrann airgid

Bha stiùir òir oirr' 's dà chrann airgid
Bha stiùir òir oirr' 's dà chrann airgid
Bha stiùir òir oirr' 's dà chrann airgid
'S cupaill de shìoda na Gaillmhinn

'S cupaill de shìoda na Gaillmhinn
'S cupaill de shìoda na Gaillmhinn
'S cupaill de shìoda na Gaillmhinn
Sìoda reamhar ruadh na Spàinne

Sìoda reamhar ruadh na Spàinne
Sìoda reamhar ruadh na Spàinne
Sìoda reamhar ruadh na Spàinne
Cha b'ann an Glaschu a bha e

Cha b'ann an Glaschu a bha e
Cha b'ann an Glaschu a bha e
Cha b'ann an Glaschu a bha e
No'n Dùn-Bheagain 's beag o'n làr e

No'n Dùn-Bheagain 's beag o'n làr e
No'n Dùn-Bheagain 's beag o'n làr e
No'n Dùn-Bheagain 's beag o'n làr e
No'n Dùn-Tuilm nam bratach bàna

Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hu hoireann o hù o éileadh