Có nì mire rium?

Lyrics (gaelic)

Ó hoireann ó, có nì mire rium?
Hù hoireann ó, có nì mire rium?
Ó hoireann ó, có nì mire rium?

Có nì sùgradh, có nì cinnealtas?

Chorus
Có nì sùgradh, có nì cinnealtas?

Chorus
Có nì e mur dian nì gillean à?
Chorus
Có nì e mur dian nì gillean à?

Chorus
Latha dhomh 's mi falbh 's nam fireachan
Chorus
Latha dhomh 's mi falbh 's nam fireachan

Chorus
Thachair orm a'ghruagach chinnealta
Chorus
Thachair orm a'ghruagach chinnealta

Chorus
Theann mi null is fhuair mi bruidhinn dhi
Chorus
Theann mi null is fhuair mi bruidhinn dhi

Chorus
S dh'fhoighneachd mi gu dé bu chinneadh dhi
'Chorus
'S thuirt i rium-sa, "Tha bann-Siosalach"

Chorus
Thuirt mi rith' gum b'e mo chinneadh e
Chorus
Thuirt i rium, "Cha bhi mo thuras riut!

Chorus
Gura Leathanach mo roghainn-sa
Chorus
Gun dian Dòmhnallach mo choinneachadh!"