Mór a' Cheannaich

Lyrics (gaelic)

'S ioma' rud tha dhith orm a
dh'fheumainn fhìn mu'n deanainn banais
'S ioma' rud tha dhith orm a
dh'fheumainn fhìn mu'm pòsainn

I bhi a bhi ù bhi à bhi
Air do 'shlàint, a Mhór a'Cheannaich! I bhi a bhi ù bhi à bhi
Siud ort fhéin, a' Mhórag!

Fàinneachan is griogagan
A bheirinn fhìn do Mhór a'Cheannaich
Fàinneachan is griogagan
A bheirinn fhìn do Mhórag