Seinn O!

Lyrics (gaelic)

Thig am fidhleir an nochd
Gheibh na h-ighneagan port
Thig am fidhleir an nochd
An nochd a thig am fidhleir

Seinn o churadal o!
Seinn seinn churadal o!
Seinn o churadal o!
Seinn churadal oro!

Tha na maoir 'ga mo shireadh
Tha na saoir 'ga mo shireadh
Tha na maoir 'ga mo shireadh
Cha gabh mi ach tàillear

Théid mi null air an abhainn
Thig mi nall air an abhainn
Théid mi null air an abhainn
Choimhead air an tàillear