Eilean Fada

Lyrics (Scottish Gaelic/English)

Words & Music by Talitha MacKenzie

Air Eilean Fada, a' lorg an Eilein Fhada
Air Eilean Fada, a' lorg an Eilein Fhada

A' toirt sùil fada a-null, thar na mara
A' toirt sùil fada a-null, a-null ri fàire

Chorus

Có aig tha fios carson a tha e 'gam thàladh?
A’ tarraing gu sìorraidh, tha e cho làidir—ghlac e mi gu mór

Chorus

From Lewis to Barra the Long Island lies, hugging the western shore
Across the Atlantic a windswept voice is lost in the ocean's roar
The City's stately monoliths reach to scrape the sky
But the standing stones of Callanish are reflected in her eyes

Chorus x 2

Tha mi'n dùil, tha mi'n dùil
Tha mi'n dùil ri bhi tilleadh
A dh’ionnsaidh Duthaich Mhic Leòid
Far an òg robh mi mireadh