Fhleasgaich òig

Lyrics (gaelic)

A fhleasgaich òig as ceanalta
'S tu leannan nan deas ghruagach
Do ghaol a rinn mo shàrachadh
'S tha a bhlàth sin air mo shnuadh-sa

Shiùbhlainn fada, fada leat
Shiùbhlainn deas is tuath leat
Is shnàmhainn an Cuan Rònach leat
'S ri m' bheò cha toirinn fuath dhut

Chorus

Gur binn' thu na na fìlidhean
Gur sìobhalt leam do ghluasad
Có chunnaic riamh air ùrlar thu
Nach dùraigeadh bhith suas riut?

Chorus

Instrumental

'S ged bheireadh Rìgh Seòras àite dhuinn
Cho àrd 's a th'aig duin' uasal
Gum b'fheàrr leam bhith air àirigh leat
An coill' 'na tràth 's na luachrach

Chorus

Translation (english)

O most gentle bachelor,

you hold the hearts of lovely maidens

Your love has do distressed me

that the heat from it is on my very cheeks

I would go far, far away with you, I'd go south & north with you and swim the Rona Sea with you - I will never become disenchanted with you

You are the most melodious of poets, I find your manners most courteous. Whoever, upon seeing you on the floor, would not wish to be nearer to you?

Even if King George would grant me a place, as high as a nobleman's, I would rather be with you in a sheiling, in a young and rushy wood

Back to Spiorad (spirit)