Bratach Bàna

Lyrics (gaelic)

A Mhic Iarla nam bratach bàna
A Mhic Iarla nam bratach bàna
A Mhic Iarla nam bratach bàna
Chunnaic mi do long air sàile

Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hu hoireann o hù o éileadh

Chunnaic mi do long air sàile
Chunnaic mi do long air sàile
Chunnaic mi do long air sàile
Bha stiùir òir oirr' 's dà chrann airgid

Bha stiùir òir oirr' 's dà chrann airgid
Bha stiùir òir oirr' 's dà chrann airgid
Bha stiùir òir oirr' 's dà chrann airgid
'S cupaill de shìoda na Gaillmhinn

'S cupaill de shìoda na Gaillmhinn
'S cupaill de shìoda na Gaillmhinn
'S cupaill de shìoda na Gaillmhinn
Sìoda reamhar ruadh na Spàinne

Sìoda reamhar ruadh na Spàinne
Sìoda reamhar ruadh na Spàinne
Sìoda reamhar ruadh na Spàinne
Cha b'ann an Glaschu a bha e

Cha b'ann an Glaschu a bha e
Cha b'ann an Glaschu a bha e
Cha b'ann an Glaschu a bha e
No'n Dùn-Bheagain 's beag o'n làr e

No'n Dùn-Bheagain 's beag o'n làr e
No'n Dùn-Bheagain 's beag o'n làr e
No'n Dùn-Bheagain 's beag o'n làr e
No'n Dùn-Tuilm nam bratach bàna

Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hi ghillean beag hó ill eò ro
Hu hoireann o hù o éileadh

Translation (english)

Son of the Earl of the White Banners
I saw your longship on the sea
Hey, lads! Hó ill eò ro
I saw your longship on the sea
She had a golden rudder and two silver masts
and sheets of Galway silk
thick russet Spanish silk
It wasn't in Glasgow
or in insignificant Dunvegan
or in Duntulm of the white banners

Back to Mouth Music