Air fail a lail ó

Lyrics (gaelic)

Air fail a lail ó ho ró, air fail a lail é
Air fail a lail ó ho ró, air fail a lail é
Air fail a lail ó ho ró, air fail a lail é
Fail ì, fail ó ho ró, air fail a lail é

A bhuachaille bhàin, màs àill leat labhairt air thùs
Gura leatsa gun dàil mo làmh, ma thig thu le mùirn
Gur truagh mar a tà nach do thàrlach mis' agus thu
Ann an eilein gun tràigh, gun ràmh, gun choite, gun stiùir

Chorus

Ma théid thu air sàil, a ghràidh, biodh gini 'ad phòc
Is òl mo dheoch-slàint gach àit' an suidh' thu mun bhòrd
Le d' chridhe geal, eudrom, éibhneach, aighearach, òg
Gur toigh leam am beul o'm binn a thigeadh an ceòl

Gur toigh leam an deud 's am beul nach labhradh le sgraing
Bhith sìnnte ri m' thaobh, a ghaoil, nan digeadh tu ann
Mur bhiodh luchd nam breug, bha m'eudail 's mise gun taing
Le òrdugh na cléir le cheile 'n ceangal gu teann

Chorus

Nan robh mis' is thu am beinne no'm monadh no'n sliabh
No air an tràigh bhàin, an àit' nach robh duine riamh
Seachd oidhche, seachd là, gun tàmh, gun chadal, gun biadh
Ach thùs a bhith 'ghràidh 's do làmh gheal tharam gu fìal

Chorus

Translation (english)

Oh, fair-haried cattleherd, if you say the word
My hand is yours, straightaway, if you come to me with affection
It's a pity that you and I did not meet
on an island without ebbtide, without oars, without a coracle, without a rudder

If you go to sea, my love, a guinea in your pocket
drink my health every time you sit down at table
with your bright, light, joyous, high-spirited, young heart
How I like the mouth from which music comes most sweetly!

I love the teeth and the mouth that would not grumble
How I wish that you would come to me and stretch out by my side!
If it were not for the gossips, my love and I would surely be blessed by the clergy, together in a firm bond

Oh, if you and I were on a mountain, hill or shady slope
or on a white beach, in a place where no-one has ever been
seven days and seven nights, without rest, without sleep, without food
just you, my love, your arm freely wrapped round me

Back to Mouth Music